Integritet och behandling av personuppgifter

För Näringslivets Hus är din personliga integritet något vi tycker är viktigt. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Allt som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet omfattas av begreppet personuppgifter. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även sådant som sker utanför IT-systemen ses som behandling. Det gäller när det är fråga om register.

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Näringslivets Hus verksamhet är Näringslivets Hus personuppgiftsansvarig. (Näringslivets Hus i Stockholm HB, org. nr. 902002-9568, Storgatan 29, 114 51 Stockholm, Sverige).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Generellt

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer och din befattning. Ibland kan ytterligare information behandlas, till exempel om du är riksdagsledamot eller lokalpolitiker, men bara om du själv kan anses ha offentliggjort informationen. För vissa tjänster kan du även, men måste inte, uppge intresseområden. Om du skapar ett användarkonto hos oss kommer vi även behandla dina inloggningsuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster och produkter du har begärt (exempelvis ett nyhetsbrev eller deltagande i en utbildning). Vi kommer även behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig samt, i tillämpliga fall, för att administrera avtalet med dig eller med din arbetsgivare. Vi kan även komma att informera dig om våra kurser, evenemang och annat som vi finner ligga i såväl ditt som vårt intresse.

Därutöver kan vi komma att använda dina personuppgifter för att informera dig om produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig. Om du är en yrkesanvändare kan vi även informera dig om produkter och tjänster från våra medlemsorganisationer och partners.

Om du är yrkesanvändare kan analys och bearbetning av uppgifterna (inklusive för profilering) som vi får ta del av enligt ovan (såsom uppgifter i samband med beställning av tjänster eller produkter eller deltagande i seminarium eller aktiviteter anordnade av oss) komma att ske. Syftet är att ge mer anpassad och relevant information till dig.

Näringslivets Hus behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om service eller då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter, exempelvis ett intresse av att få marknadsföra våra tjänster.

Om Näringslivets Hus skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg. Vissa personuppgifter kan vara obligatoriska att tillhandahålla, exempelvis för att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en annan begäran från dig. Detta kommer då att anges eller framgå i samband med att uppgifterna samlas in.

Näringslivets Hus kamerabevakar fastigheten i syfte att förhindra och utreda brott.

Från vilka källor hämtar vi personuppgifter?

Insamling av dina personuppgifter sker exempelvis då du anger dina uppgifter i samband med att du anmäler dig för att få nyhetsbrev, deltar på seminarier och andra event, beställer tjänster och/eller produkter från oss eller tar kontakt med oss. Även när det företag du arbetar på ansöker om och/eller ingår i en värvningskampanj kan uppgifter samlas in om personer i ledande roller på företaget. Ibland hämtar vi uppgifter från tredje part.

Integritet och behandling av personuppgifter i digitala kanaler

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla de tjänster du har begärt (exempelvis ett nyhetsbrev). Vi kommer även behandla dina personuppgifter för att vårda och administrera vår relation med dig samt, i tillämpliga fall, för att administrera avtalet med dig. Vi kan även komma att informera dig om våra kurser, evenemang och annat som vi finner ligga i såväl ditt som vårt intresse.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna policy. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Här hittar du även vår Cookiepolicy, som vi hänvisar till i vissa av avsnitten nedan.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

När du registrerar dig för något av våra nyhetsbrev

För att vi ska kunna skicka nyhetsbrevet till dig samlar vi in din e-postadress och i vissa fall även ditt namn och vilket företag du jobbar på.

När du besöker våra webbplatser eller använder våra mobilappar

För att vi ska kunna förbättra din användarupplevelse, tillhandahålla dig anpassade tjänster samt, förutsatt att du samtyckt till det, för att rikta anpassade annonser till dig och skapa anpassade målgrupper för annonsering i tredje parts digitala kanaler (såsom sociala medier och webbsidor), kan vi samla in nedanstående personuppgifter.

 • Information om dina surfvanor på vår webbplats och i våra mobilappar.
 • Information om när du klickar på en av våra annonser och inlägg, inklusive sådana som visas på andra samarbetspartners webbplatser.
 • Information från din webbläsare, inklusive operativsystem, IP-adress, nätidentifierare, webbplatsuppgifter och cookie-information. För mer information rörande cookies, se vår Cookiepolicy.
 • Dina sociala preferenser, såsom intressen och aktiviteter.

När vi anordnar event eller andra aktiviteter

För att vi ska kunna bjuda in dig till nätverksträffar, event eller andra aktiviteter som vi anordnar, eller till undersökningar och liknande behandlar vi nedanstående personuppgifter.

 • Kontaktuppgifter, såsom namn och e-postadress.
 • Uppgifter om din användning av våra digitala kanaler och tjänster.
 • Din feedback och dina bidrag till undersökningar och frågeformulär.

När du ringer vår växel

Vi kan komma att spela in ditt samtal med telefonisten i vår växel för kvalitetssäkring. Efter 72 timmar raderas inspelningen automatiskt. Samtal mellan dig och våra anställda spelas aldrig in.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter för att kunna utföra vårt arbete. Det handlar exempelvis om att vi använder oss av olika IT-leverantörer. De är att betrakta som personuppgiftsbiträden till oss.

Näringslivets Hus har ansvar för att skriva avtal med samtliga personuppgiftsbiträden och lämna instruktioner om hur dessa får behandla personuppgifterna. Vi kontrollerar självklart alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifterna.

När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Det kan både handla om myndigheter, såsom Skatteverket, och om andra medlemsorganisationer. Vissa uppgifter lämnas även för statistiska ändamål.

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Vi kan vidare komma att lämna ut personuppgifter till våra medlemsorganisationer (och deras bolag) i den mån det krävs för att samverkan mellan organisationerna ska fungera. Vidare kan vi komma att anlita leverantörer och partners att utföra uppgifter för Näringslivets Hus räkning, exempelvis för att tillhandahålla IT-tjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att dessa mottagare får tillgång till dina personuppgifter.

Näringslivets Hus kan även komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som exempelvis polisen eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES men ibland är det inte möjligt.

För visst IT-stöd kan uppgifterna föras till ett land utanför EU/EES (tredje land). Det gäller till exempel om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Som personuppgiftsansvariga är vi ansvariga för att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dessa behandlingar sker i enlighet med bestämmelser inom EU/EES.

Om vi överför personuppgifter till länder utanför EU/EES, i vilka skyddsnivån för uppgifterna inte bedöms vara likvärdig med den som gäller inom EU, kommer vi att vidta ytterligare skyddsåtgärder för att tillförsäkra att EU:s skyddsnivå för personuppgifter upprätthålls. Dataskyddsförordningen ställer höga krav på när och hur personuppgifter kan överföras till tredje land. I den mån personuppgifter överförs till bolag utanför EU/EES-området, säkerställer vi att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits, till exempel genom att inkludera EU-kommissionens standardavtalsklausuler för dataöverföring (som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbplats) i avtalet med de parter som får tillgång till personuppgifter. Vi kan i vissa fall också tillse att personuppgifterna krypteras eller pseudonymiseras på så sätt att uppgifterna inte direkt är identifierbara och därmed inte direkt kan kopplas till en enskild person. Överföringar kan under vissa förutsättningar också ske med stöd av bindande företagsbestämmelser (s.k. Binding Corporate Rules) som på förhand godkänts av Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Om du vill ha ytterligare information om dessa skyddsåtgärder är du välkommen att kontakta oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vi har utarbetat rensningsrutiner för att säkerställa att personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Hur länge detta är varierar beroende på skälet för behandlingen. Vissa uppgifter i bokföringen behöver p g a lagstiftning t ex sparas minst sju år medan uppgifter om specialkost raderas inom någon vecka efter att evenemanget är avslutat.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Hur du ska gå tillväga för att hantera dina rättigheter, se stycket ”Hantera dina rättigheter” längre ned. Här nedan listar vi den registrerades rättigheter.

Rätt till registerutdrag (rätt till tillgång)

Om du vill veta vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. När du lämnar en sådan begäran kan vi komma att ställa en del frågor för att se till att det blir en effektiv hantering av din begäran. Vi kommer också vidta åtgärder för att säkerställa att uppgifterna begärs av och lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse

Om du upptäcker att något är fel har du rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du kan också komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

I vissa fall kan du göra korrigeringar själv, vilket vi då informerar dig om.

Rätt till radering

Du kan begära att vi raderar de personuppgifter vi behandlar om dig bland annat om:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi gjort baserat på vårt berättigade intresse, där ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Personuppgifterna behandlas på olagligt sätt.
 • Personuppgifterna har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för.
 • Om uppgiften inhämtats med stöd av ditt samtycke och du vill återkalla ditt samtycke.

Vi kan dock ha rätt att neka din begäran om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också vara så att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om vi är förhindrade att radera dina personuppgifter kommer vi att blockera personuppgifterna från att kunna användas för andra syften än det syfte som gör att de inte kan raderas.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du motsätter dig att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta.

Om, och när, vi inte lägre behöver dina personuppgifter för de fastställda ändamålen är vår rutin normalt att uppgifterna raderas. Om du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte rensar och raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid en rätt att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning. Du har också alltid rätt att slippa direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Du har, som registrerad rätt till dataportabilitet om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Hantera dina rättigheter

Ansökan om registerutdrag eller om du vill åberopa någon av dina andra rättigheter ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknad av den utdraget avser. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och senast inom 30 dagar. Ladda ner dokumentet och svara på frågorna samt underteckna det. Maila därefter det ifyllda dokumentet till dataskydd@naringslivetshus.se. Mailet ska i möjligaste mån skickas från den mailadress du är registrerad med hos Näringslivets Hus.

Hur hanterar vi personnummer?

I möjligaste mån undviker vi att behandla personnummer. I vissa fall är det dock motiverat med hänsyn främst till att vi behöver ha en säker identifiering. Vad avser behandling av personnummer i form av organisationsnummer för enskild näringsverksamhet så krävs denna behandling så länge företaget är medlem genom att organisationsnumret utgörs av personnumret.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar aktivt för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett säkert sätt. Det gäller såväl genom tekniska som organisatoriska skyddsåtgärder.

Tillsynsmyndighet

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) är ansvarig tillsynsmyndighet med uppgift att övervaka tillämpningen av lagstiftningen rörande dataskydd. Om du anser att vi agerar felaktigt kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten, se imy.se

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter!

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran med stöd av dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen (se ovan) är du alltid välkommen att kontakta oss på dataskydd@svensktnaringsliv.se eller via telefon på: 08-553 430 00.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Cookiepolicy, Näringslivets Hus

Denna policy innehåller information om cookies och tracking som Näringslivets Hus använder på vår webbplats och i våra digitala tjänster (gemensamt ”Digitala Tjänster”).

Näringslivets Hus kan komma att uppdatera denna policy från tid till annan och vi kommer då informera om detta på lämpligt vis, exempelvis genom att publicera en ny version på våra Digitala Tjänster.

Information om cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker för att utveckla och förbättra våra tjänster, anpassa innehållet och annonserna till användare, tillhandahålla funktioner för sociala medier och analysera trafik. Vi vidarebefordrar även information som samlas in via cookies och annan information från din enhet till de sociala medier och annons- och analysföretag som vi samarbetar med. Dessa kan i sin tur kombinera informationen med annan information som du har tillhandahållit eller som de har samlat in när du har använt deras tjänster.

Vad är en cookie

Cookies är små textfiler som placeras och sparas i din webbläsare på din enhet (mobil, dator eller surfplatta) och som är vanligt förekommande på internet.

En cookie kan placeras som förstapartscookie eller tredjepartscookie. Förstapartscookies är cookies som placeras av innehavaren av webbplatsen (till exempel Näringslivets Hus vad gäller svensktnaringsliv.se). Tredjepartscookies placeras av en annan webbplatsinnehavare.

Cookies kan antingen raderas automatiskt när användaren stänger sin webbläsare (så kallade ”session-cookies”) alternativt lagras på användarens enhet för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen (så kallade ”permanenta cookies”). Även permanenta cookies ska tas bort automatiskt efter en viss angiven tid.

En cookie gör det möjligt att känna igen din enhet och samla information om vilka sidor och funktioner som besökts. Den hjälper till att bibehålla dina val när du navigerar på en webbplats eller återkommer till den vid ett senare tillfälle. Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som till exempel IP-adresser och information kopplad till IP-adressen. Cookies används av i stort sett alla webbplatser och är ofta en förutsättning för att webbplatsen/en digital tjänst ska fungera väl.

Cookies i Näringslivets Hus digitala tjänster

I Näringslivets Hus digitala tjänster använder vi cookies av flera anledningar relaterade bland annat till funktionalitet, analys, statistik och informationsgivning.

Varje digital tjänst som denna cookiepolicy är tillämplig på har implementerat ett verktyg för cookieinformation och inhämtande av samtycke. Under ”Inställningar för Cookies” i verktyget listas vilka cookies som används för den specifika Digitala Tjänsten, om dessa är första- eller tredjeparts cookies respektive session- eller permanenta cookies samt ändamålen för varje specifik cookie.

Följande kategorier av cookies kan vara satta på Näringslivets Hus digitala tjänster.

Nödvändiga cookies

Dessa cookies är krävs för driften av den Digitala Tjänsten. De inkluderar, till exempel, cookies som gör att du kan sidnavigera på webbplatser och får åtkomst till säkra platser på webbplatser.

Funktionella cookies

Dessa cookies används för att känna igen dig när du kommer tillbaka till den Digitala Tjänsten för att kunna förbättra din användarupplevelse. Det möjliggör att vi kan anpassa innehåll till dig, som att komma ihåg ditt namn samt dina preferenser vad avser språk och vilken region du kommer ifrån.

Statistikcookies

Dessa cookies möjliggör att vi kan känna igen och räkna antalet besökare på den Digitala Tjänsten och se hur besökare använder den Digitala Tjänsten, till exempel vilka sidor besökarna oftast besöker och om de får felmeddelanden. Detta hjälper oss att förbättra den Digitala Tjänsten, till exempel genom att se till att användare lätt hittar det de letar efter. Vi använder också analytiska cookies för att mäta effektiviteten i våra annonskampanjer.

Marknadsföringscookies

Dessa cookies registrerar ditt besök på den Digital Tjänsten, de sidor du har besökt och de länkar du har följt. Targeting- och marknadsföringscookies hjälper oss att analysera och spåra besökarnas beteende så att vi kan leverera anpassat innehåll och funktioner baserat på användarval och tidigare besök. Vi kommer att använda denna information för att göra den Digitala Tjänsten och annonseringen som visas mer relevant för dina intressen. Vi kan också dela denna information med tredje parter för detta ändamål.

Vi samarbetar med webbplatsutgivare, applikationsutvecklare, annonsnätverk och andra tjänsteleverantörer för att leverera annonser och annat innehåll som marknadsför Näringslivets Hus på andra webbplatser och tjänster. Cookies och annan liknande teknik kan användas för att tillhandahålla erbjudanden som kan vara relevanta för dig och dina intressen på andra webbplatser, applikationer och enheter samt för att reglera annonserna du får och mäta deras effektivitet.

Att säga nej till cookies

Om du nu eller i framtiden vill säga nej till cookies eller ta bort dem, kan du göra det via inställningarna i din webbläsare.

Tar du bort cookies kan vissa funktioner i den digitala tjänsten sluta fungera. Du kan dock alltid ta bort de cookies som inte faller in under nödvändiga eller funktionella cookies utan att de digitala tjänsterna slutar fungera. Det finns verktyg på internet för att kontrollera vilka cookies som används i din webbläsare. Du kan även läsa mer om hur du säger nej till cookies i din webbläsare på minacookies.se.

Facebook

För att vi ska kunna rikta anpassad information på Facebook till de enheter som har besökt våra hemsidor eller använt våra appar. På vissa av våra sajter finns delningsknappar för sociala medier. När man väljer att dela en artikel på Facebook så sätter Facebook cookies i din webbläsare. Vi har inte tillgång till information om mottagaren eller vad de gör på Facebook. Du kan läsa mer om Facebooks cookies här och välja att inte ta emot anpassad information genom att ändra dina annonsinställningar när du är inloggad på ditt Facebook-konto.

Twitter

På vissa av våra sajter finns delningsknappar för sociala medier. När man väljer att dela en artikel på Twitter så sätter Twitter cookies i din webbläsare. Du kan läsa mer om Twitters integritetspolicy här https://twitter.com/en/privacy.

Google

Vi använder Google Analytics för att analysera och utveckla våra sajter och appar. Du kan läsa mer om Google Analytics cookies här; https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage och om hur avstå från fortsatt användning av sådana cookies här; https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ungapped

Vi använder Ungapped för eventinbjudningar och nyhetsbrev. Ungapped mäter och sammanställer statistik över öppningar, klick och besök på formulärsidor samt samlar in data via formulär. Mer information finns på https://ungapped.se/.

Youtube

På vissa sidor bäddar vi in Youtubes videospelare för att kunna visa video som finns på Youtube. Youtube sätter cookies i din dator när detta sker. Mer information finns på https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US.

Vimeo

På vissa sidor bäddar vi in Vimeos videospelare för att kunna visa video som finns på Vimeo. Vimeo sätter cookies i din dator när detta sker. Mer information finns på https://vimeo.com/cookie_policy.

Denna policy uppdaterades senast den 6 december 2022